Faq

Co to jest karate?

Karate jest sztuką walki gołymi rękoma. Stosuje się również kopnięcia, bloki, trzymania i podcięcia.

Skąd pochodzi karate?

Karate wywodzi się z Okinawy, ale jego korzenie sięgają chińskiego kung fu.

Kto był twórcą karate?

Karate jest dziełem całych pokoleń wojowników, ale szerszej publiczności przedstawił okinawskie shorin-ryu karate (shuri-te) Gichin Funakoshi, na pokazie w Japonii w 1922 r.

Co to jest shotokan?

Shotokan to nazwa stylu karate wywodząca się z pseudonimu Gichina Funakoshi – Shoto („sosnowy powiew”) i słowa kan, oznaczającego budynek. Taką nazwę nadano szkole, którą zbudowano dla Funakoshiego, aby mógł w niej nauczać karate. Styl tam nauczany najwięcej jednak zawdzięcza synowi Gichina, Yoshitace, który zmodyfikował karate swojego ojca. Sam Gichin był przeciwny tworzeniu styli – twierdził, że karate jest jedno.

Czym różnią się style karate?

Style karate wynikają z odmienności tradycji przekazu wiedzy i różnią się głównie kata oraz sposobem wykonywania i stosowania niektórych technik, np. kopnięć, bloków itd.

Co to są kata?

Kata to formy ruchowe złożone z elementów samoobrony i walki. Zostały stworzone przez dawnych, wielkich mistrzów w celu zapisu ruchowego wiedzy o karate. To właśnie kata są charakterystyką stylu.

What is karate?

Karate is a martial art with bare hands. This applies also kicks, blocks, hold and undercut. In karate you can also use kicks, blocks, holds and undercuts.

From where Karate originates ?

Karate comes from Okinawa, but its roots reaches Chinese Kung Fu.

Who was the founder of karate?

Karate is the work of generations of warriors, but Gichin Funakoshi was the one who show Okinawa Shorin-ryu (shuri-te) a wider audience at the show in Japan in 1922.

What is shotokan?

Shotokan is name which derives form the nickname Gichin Funakoshi – Shoto(„pine breeze”) and kan, which means building. This name was given to the school, that was built for Funakoshi to be able to teach karate. However style taught there owes Gichin’s son, Yoshitaka, who han modified his father’s karate. Gichin was opposed to the cration of styles- he claimed that karate is one.

What are the differences between karate styles ?

Karate styles arise from the diffrent traditions of knowledge transmission and differ mainly in the kata and the way of use of certain techiniques, f.e. kicks, block, etc.

What is kata?

Kata is a form of movement made up of elements of self-defense and combat. Were created by the old, great masters in order to record locomotor knowledge of karate. This is what kata are characteristic style.